Liệu các phương pháp điều trị chung có thể làm việc với SLIMMING và PURIFYING BELLY / HIPS? NÓ CÓ THỂ LÀ MỘT FRAUD HOẶC PERHAPS LÀ SERIOUS MERCHANDISE?